Dřevostavby na klíč

Projektová dokumentace

Výstavba rodinného domu začíná tehdy, když se vytváří projektová dokumentace, někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. A každá projektová dokumentace musí být v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a dalších správních orgánů, případně vašich sousedů.

Projektová dokumentace pro každého

V rámci našich služeb provádíme komplexní vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů. S projektem vašeho vysněného rodinného domu vám pomůžeme. Nabízíme kvalitní vypracování veškeré potřebné projektové dokumentace umožňující povolení i realizaci. Projekt vytvoříme i pro ty z vás, kteří si pro stavbu svého nového rodinného domu vybrali jinou stavební firmu nebo se rozhodli stavět svépomocí.

Před samotným vytvořením projektové dokumentace shromáždíme podklady potřebné k vyprojektování vašeho vysněného rodinného domu, včetně geodetického zaměření stavebního pozemku. Poté vytvoříme architektonický návrh stavby. Pokud budete s návrhy spokojeni, vytvoříme projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Zároveň zajistíme získání veškerých povolení od dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy nebo souhlas od stavebního úřadu s realizací stavby.

Víte přesně, jak váš rodinný dům měl vypadat? Výborně, zaměříme se na vaši představu a budeme ji dále rozvíjet. V případě, že žádné představy nemáte, jsme schopni vám vytvořit vlastní architektonickou studii stavby. Z výsledků architektonické studie následně vyhotovíme projektovou dokumentaci umožňující povolení a realizaci stavby.

Projektové práce od A do Z

Projekt rodinného domu vytvoříme i pro vás.
S čím vám v rámci našich služeb pomůžeme? Například s:

  • návrhy půdorysu a řešení stavby s investorem,
  • stavebním a architektonickým řešením,
  • situačními výkresy,
  • projektovou dokumentací elektro i vodních přípojek,
  • konstrukčním řešení a posouzení spodní a horní stavby,
  • geologickým průzkum a radarovým měřením
  • nebo s vyřízením různých povolení stavby.

Rozpis a ceny jednotlivých projektových prací si můžete prohlédnout níže.

Ceník projektové dokumentace pro objekty a bydlení a doplňkové stavby

 

Název Doplňkové služby – Cena Základní DP – Cena

Studie a návrh objektu

Návrh půdorysu a řešení stavby s investorem 3500

Stavební a architektonická část projektu

Zakládání stavby, půdorysy 1NP, řezy, střecha, pohledy
Další každé NP – půdorys 4500
Průvodní, souhrnná a technická zpráva
Skladba materiálu, konstrukční řešení stavby 20500

Situační výkresy

Situace širších vztahů, celková a koordinační situace, situace napojení na komunikaci
Projekt osazení domu na pozemek 4800

Další textové a výkresové části

Prostředí staveb – elektro, kanalizace, voda, topení (schematicky) včetně TZ 6400
Konstrukční řešení a posouzení horní stavby 3500
Konstrukční řešení a posouzení spodní stavby – základů 2500
Stavebně konstrukční řešení TZ 2000
Vyjmutí půdy ze ZPF – pedologický průzkum, výpočty BPEJ pro odnětí půdy 3500
PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) 6500
PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení) 4500
Hydrogeologický posudek pro vsakování 3500
PD domovní vodovodní přípojky ( i přípojka ze studny ) 1500
PD domovní elektro přípojky 1500
PD domovní plynovodní přípojky 3500
PD domovní kanalizační přípojky 1500
PD ČOV s řešením likvidací vod – vodní dílo : orientačně 5000
PD hromosvod 3000

Další požadované nad rámec PD (vše orientační ceny)

Geologický průzkum 5000
Radonové měření 8000
Projekt sjezdu na komunikaci – rozhledy 5000
PD vodovodní řad – napojení na stávající řad 5000
PD elektro přípojky – napojení na stávající řad 5000
PD plynovodní přípojky – napojení na stávající řad 8000
PD kanalizační přípojky – napojení na stávající řad 5000
Hlukové měření 19000

Vyřízení povolení stavby

Existence stávajících sítí
Vyjádření ke stavbě odboru územního plánu a rozvoje města
Krajská hygienická stanice
Stanovisko hasičů
Povolení vjezdu – město a Policie ČR
Vyjádření ochrany ŽP
Koordinované stanovisko
Vyjádření dalších dotčených orgánů 18500

Další možné položky

Položkový rozpočet k objektu pro banku – orientačně 7000
Zaměření stavby geodetem pro kolaudační řízení – orientačně 5000
Zaměření stavby geodetem pro umístění stavby na pozemku – bod 200
Stavební dozor při stavbě svépomocí – orientačně 25 hod/měsíc 15000
Konzultační hodiny 500 kč/hod
Celkem za základní PD bez DPH 59200